Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene clausule
De algemene voorwaarden van TaalKo* hebben steeds voorrang op die van de opdrachtgever en de opdrachtgever doet, behoudens andersluidend en welomschreven beding, voorafgaand en schriftelijk aanvaard door TaalKo, afstand van zijn algemene voorwaarden.

2. Aansprakelijkheid
TaalKo verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis.  Haar eventuele aansprakelijkheid is alleszins te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, excl. BTW, van de desbetreffende opdracht met een maximum tot EUR 500.

3. Klachten
Op straffe van nietigheid / verval dient een klacht per aangetekend schrijven aan TaalKo meegedeeld te worden binnen de 8 dagen na leveringsdatum van de prestatie door TaalKo.
Klachten in verband met een vertaling of revisie dienen omstandig gemotiveerd te worden met verwijzing naar woordenboeken, glossaria, door erkende native speakers of aan de hand van geschreven en gelijkwaardig tekstmateriaal.
Een eventuele klacht kan nooit als reden voor de niet-betaling van een factuur weerhouden worden.

4. Annulering van de opdracht
Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever, is deze van rechtswege een vergoeding verschuldigd.  Deze vergoeding bestaat uit de vergoeding voor het al daadwerkelijk gepresteerde werk en het voorafgaand opzoekingswerk.  Daarenboven heeft TaalKo recht op een bijkomende forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van de hierboven reeds verschuldigde vergoeding.

5. Hoedanigheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen of te reviseren tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling of revisie ervan.
De opdrachtgever vrijwaart TaalKo in alle gevallen voor eventuele vorderingen / aanspraken van derden.

6. Auteursrecht
TaalKo heeft het auteursrecht op een door haar geschreven, vertaalde of gereviseerde tekst.  Deze tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze (zelfs niet elektronisch) zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke toestemming van TaalKo.

7. Betaling
Alle facturen van TaalKo zijn contant en zonder disconto betaalbaar.  Bij gebrek aan tijdige betaling is van rechtswege en dus zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 100,00) en een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke interestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd.

8. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Voor eventuele geschillen tussen TaalKo en de opdrachtgever is enkel de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen en desgevallend het Vredegerecht te Brasschaat bevoegd.  Alle geschillen tussen TaalKo en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

9. Beroepsgeheim
TaalKo is gebonden door het beroepsgeheim.  Dit impliceert de geheimhouding van de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en haar vertaling of revisie.

*TaalKo = Mevr. Ann Robaeys